โทร: 081 634 4462
Decoration
Condominium
Land & House
Factory & Warehouse
อื่นๆ »

TAX CALCULATOR

เจ้าของเป็น
ราคาขาย
ราคาประเมิน
วันที่ถือครอง (format yyyy-MM-dd เช่น 2013-01-31)
วันที่จะโอน (format yyyy-MM-dd เช่น 2013-01-31)
ระยะเวลาถือครอง
ประเภทโฉนด
 


รายการค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมโอน บาท (บุคคล = คำนวนจากราคาประเมิน/บริษัท = คำนวนจากราคาที่สูงกว่า)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ * บาท (บุคคล = คำนวนจากราคาประเมิน/บริษัท = คำนวนจากราคาที่สูงกว่า)
ค่าอากรแสตมป์ (0.5%) * บาท (บุคคล = คำนวนจากราคาที่สูงกว่า)
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ** บาท (คำนวนจากราคาประเมิน)
รวมค่าใช้จ่าย บาท  

* เสียอย่างใดอย่างหนึ่ง และนับเวลาแบบวันชนวัน

  • ถ้าน้อยกว่า 5 ปี และปัจจุบันไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือมีแต่ไม่ครบ 1 ปี เสียธุรกิจเฉพาะ
  • ถ้ามากกว่า 5 ปี หรือน้อยกว่าแต่ปัจุบันมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี เสียอากรแสตมป์

** นับเวลาเป็นปีแบบปัดเศษ ปีแรกนับเป็น 1 และถ้ามากกว่า 10 ปีให้คิดเป็น 10 ปี

ค่าธรรมเนียมโอน จะคำนวณจากราคาประเมินทรัพย์สินของกรมที่ดิน ไม่ว่าเจ้าของจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ อากรแสตมป์ จะคำนวณจากราคาประเมินทรัพย์สินของกรมที่ดินหรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

  • กรณีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาจะคำนวณจากราคาประเมินทรัพย์สินของกรมที่ดิน
  • กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคลจะคำนวณจากราคาประเมินทรัพย์สินหรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า


ตารางหักค่าใช้จ่าย
จำนวนปีที่ถือครอง ค่าใช้จ่ายที่หักได้ (%)
1 ปี 92
2 ปี 84
3 ปี 77
4 ปี 71
5 ปี 65
6 ปี 60
7 ปี 55
>= 8 ปี 50
ตารางคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีบุคคลธรรมดา)
รายได้ต่อปี (บาท) ภาษี (%)
ไม่เกิน 100,000 5
100,001 - 500,000 10
500,001 - 1,000,000 20
1,000,001 - 4,000,000 30
มากกว่า 4,000,000 37
ตารางคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีนิติบุคคล)
1% ของราคาขายหรือราคาประเมิน แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า (โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย)